TJ SOKOL CHOLUPICE, z.s.

Oficiální stránky fotbalového klubu  
TJ SOKOL CHOLUPICE, z.s. 
   

Příští zápas

TJ AFK Slivenec vs TJ Sokol Cholupice

Datum a čas konání: 11.8.2024 17:00
Místo: U Sportoviště 54, 15400, Praha 5

Tabulka

1. TJ Sokol Cholupice 0 0:0 0
2. TJ Březiněves 0 0:0 0
3. SC Olympia Radotín 0 0:0 0
4. Prague Raptors FC 0 0:0 0
5. FK Řeporyje 0 0:0 0
6. SK Střešovice 1911 B 0 0:0 0
7. ABC Braník fotbal 0 0:0 0
8. SK Uhelné sklady Praha 0 0:0 0
9. FK Meteor Praha VIII B 0 0:0 0
10. TJ AFK Slivenec 0 0:0 0
11. Mezinárodní Svaz.. 0 0:0 0
12. SK Zbraslav 0 0:0 0
13. FK Zlíchov 1914 0 0:0 0
14. FC Přední Kopanina B 0 0:0 0
15. SK Modřany 0 0:0 0
16. FC Nebušice 0 0:0 0

Kompletní tabulka

Stanovy spolku

STANOVY

 

Spolku tělovýchovné jednoty (dále jen „Spolek)

                                                                                                                       

Článek I.

Název, sídlo, postavení Spolku

 1. Spolek je založen na principu dobrovolnosti a demokratických zásadách v souladu s ustanovením § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“).
 2. Spolek působí v českém jazyce pod názvem TJ Sokol Cholupice, z. s. Změna názvu je možná pouze na základě rozhodnutí Valné hromady.
 3. Spolek je samostatnou nepolitickou organizací, přičemž svou níže popsanou činnost vyvíjí v souladu s právními předpisy České republiky.
 4. Sídlem Spolku je Praha 4, Cholupice, Hrazanská č.128
 5. Oficiální symboly Spolku jsou:

 

 1. Znak: tvaru kruhu, barvy, černobílé, jehož obsahem je název SOKOL CHOLUPICE, rok založení 1924, uprostřed pěticípá hvězda černé barvy 

 

           

 

b.  Vlajka: barvy černobílé pruhy, které uprostřed překrývá znak

 

Článek II.

Účel Spolku

 

 1. Účelem (hlavní činností) spolku je podpora výkonu sportovní činnosti, a další  s tím související úkoly. 
 2. Při zajišťování hlavní činnosti Spolku plní Spolek tyto hlavní úkoly:
  1. organizuje, řídí a koordinuje dle stanov, předpisů, příp. nařízení Spolku sportovní činnost, 
  2. zastupuje zájmy svých členů v jednání se státními orgány a jinými organizacemi, 
  3. podílí se na získávání finančních prostředků a materiálních prostředků k zajištění své činnosti, k částečnému zajištění prostředků na činnost pro členy Spolku, 
  4. může provozovat vlastní hospodářskou činnost pro získání finančních a hmotných prostředků na zabezpečení své činnosti, 
  5. vydává vnitřní předpisy, 
  6. buduje, provozuje a udržuje tělovýchovná zařízení, která vlastní nebo užívá, 
  7. vede své členy k dodržování základních etických, estetických a mravních pravidel, umožňuje jim širokou informovanost v oblasti tělesné kultury a kultury vůbec,
  8. napomáhá rozvoji veřejného života, kultury, zdraví apod. v obci, zejména formou veřejně prospěšných prací, organizační a osvětovou činností.

 

 

Článek III.

Členství

 

 1. Členy Spolku se mohou stát fyzické osoby (občan České republiky i cizí státní příslušník), kteří souhlasí s jeho posláním. O přijetí člena rozhoduje Výkonný výbor Spolku na základě písemné přihlášky. Členství vzniká rozhodnutím Výkonného výboru Spolku o přijetí člena.
 2. Valná hromada Spolku může udělit čestné členství fyzickým osobám, které se zasloužily o rozvoj Spolku. Čestní členové mají právo účasti na zasedání orgánů Spolku s hlasem poradním. 
 3. Spolek vede seznam svých členů.  Zápisy a výmazy v tomto seznamu provádí Výkonný výbor Spolku, a to prostřednictvím usnesení z jeho zasedání, kdy jeho přílohu tvoří aktuální znění seznamu členů Spolku. Seznam členů je přístupný všem členům Spolku.
 4. Výkonný výbor Spolku musí žadateli zpřístupnit seznam členů Spolku na jeho žádost do 30 dnů od podání žádosti; jiným způsobem tento seznam členů Spolku zpřístupnit nelze.

 

 

 

Článek IV.

Druhy členství

 

 1. Členství může být základní nebo přidružené.
 2. Se základním členstvím jsou spojena veškerá práva a povinnosti stanovená těmito stanovami a právními předpisy. Přidružení členové mohou vykonávat veškerá práva a povinnosti stanovená těmito stanovami a právními předpisy,  s výjimkou hlasovacího a volebního práva na zasedání Valné hromady Spolku a práva navrhovat své zástupce do orgánů Spolku.

 

Článek V.

Práva a povinnosti členů Spolku

 

 1. Základní členové mají zejména právo:
 1. podílet se dle svých osobních schopností na činnosti Spolku,
 2. volit a být voleni do orgánů Spolku za předpokladu plné svéprávnosti,
 3. hlasovat na Valné hromadě Spolku,
 4. účastnit se soutěží pořádaných Spolkem,
 5. navrhovat své zástupce do orgánů Spolku,
 6. využívat všech služeb poskytovaných Spolkem a jím zřízenými subjekty,
 7. podávat návrhy všem orgánům Spolku, s výjimkou návrhů zástupců do orgánů spolku, a obracet se na ně se svými připomínkami.
 1. Přidružení členové spolku mají zejména právo:
  1. podílet se dle svých osobních schopností na činnosti Spolku,
  2. účastnit se soutěží pořádaných Spolkem,
  3. využívat všech služeb poskytovaných Spolkem a jím zřízenými subjekty,
  4. podávat návrhy všem orgánům Spolku a obracet se na ně se svými připomínkami.
 2. Povinnosti členů Spolku jsou zejména:
 1. dodržovat stanovy a vnitřní předpisy Spolku,
 2. řídit se při výkonu sportovní činnosti vnitřními předpisy a pravidly vydanými Spolkem, případně příslušnou mezinárodní organizací, jejíž součástí je Spolek,
 3. řádně hradit stanovené příspěvky a další finanční povinnosti vyplývající z rozhodnutí a usnesení orgánů Spolku, smluv a vnitřních předpisů Spolku.

 

 

Článek VI.

Zánik členství

 

Členství ve Spolku zaniká:

 

 1. vyloučením, pro porušení povinností stanovených v čl. V. těchto stanov,
 2. vystoupením,  
 3. úmrtím člena - fyzické osoby,
 4. z důvodů stanovených zákonem

 

 

 

Článek VII.

Vyloučení člena ze Spolku

 

 1. Členství ve Spolku zaniká podle ustanovení čl. VI. odst. 1 písm. a) těchto stanov okamžikem rozhodnutí Výkonného výboru Spolku o jeho vyloučení.
 2. Vyloučený člen může do patnácti dnů od doručení rozhodnutí Výkonného výboru Spolku v písemné formě navrhnout, aby rozhodnutí o jeho vyloučení přezkoumala Rozhodčí komise. Rozhodčí komise zruší rozhodnutí o vyloučení člena, odporuje-li vyloučení zákonu nebo těmto stanovám. 

 

 

 

Článek VIII.

Vystoupení člena ze Spolku

 

 1. Člen Spolku může vystoupit ze Spolku v případě, že tento svůj záměr oznámí Výkonnému výboru Spolku. 
 2. Vystoupení člena je účinné dnem oznámení o vystoupení Výkonnému výboru Spolku.

 

Článek IX.

Orgány Spolku

 

 

 1. Orgány Spolku jsou:
  1. Valná hromada,
  2. Výkonný výbor,
  3. Kontrolní komise,
  4. Rozhodčí komise.

 

Článek X.

Valná hromada

 

 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem Spolku.
 2. Valnou hromadu svolává nejméně jedenkrát za rok Výkonný výbor Spolku. Den, místo konání a program zasedání oznámí Výkonný výbor členům Spolku písemně nejméně jeden měsíc před termínem zasedání Valné hromady.
 3. Pozvánka na zasedání Valné hromady musí obsahovat místo, čas a program zasedání Valné hromady.
 4. Valnou hromadu řídí předseda Výkonného výboru, případně jiný člen Výkonného výboru pověřený Výkonným výborem.
 5. Zasedání Valné hromady může být blíže upraveno v Řádu Valné hromady.
 6. Valná hromada Spolku je usnášeníschopná za účasti nejméně prosté většiny ze všech základních členů Spolku. Pro účely usnášeníschopnosti Valné hromady se neužije poradních hlasů uvedených v odst. 8.
 7. K přijetí usnesení je nutná prostá většina přítomných základních členů Spolku, přičemž každý základní člen Spolku má 1 (slovy: „jeden“) hlas.
 8. Členové dalších orgánů Spolku, kteří nejsou základními členy spolku, se mohou účastnit zasedání Valné hromady Spolku s hlasem poradním.
 9. Vyhotovení zápisu ze zasedání Valné hromady Spolku zajišťuje Výkonný výbor Spolku.

 

 

Článek XI.

Působnost Valné hromady

 

 1. Valná hromada Spolku zejména:
  1. Projednává zprávu o činnosti Výkonného výboru Spolku,
  2. Schvaluje Stanovy Spolku, vnitřní předpisy a řády Spolku a veškeré jejich změny;
  3. Schvaluje změnu účelu Spolku, včetně zaměření hlavní a vedlejší činnosti;
  4. Projednává a schvaluje program činnosti spolku na další období; 
  5. Projednává a schvaluje návrh hospodaření na příští období; 
  6. Volí na čtyřleté období Předsedu Výkonného výboru Spolku, členy Výkonného výboru Spolku navržené jednotlivými členy Spolku, včetně náhradníků, předsedu Kontrolní komise a její členy a předsedu Rozhodčí komise a její členy;
  7. Schvaluje záměr udělení čestného členství Spolku;
  8. Projednává a schvaluje změnu názvu Spolku;
  9. Rozhoduje o zrušení a způsobu zrušení Spolku;
  10. Rozhoduje o výši příspěvků a jejich splatnosti.

 

 

 

Článek XII.

Mimořádná Valná hromada Spolku

 

 1. V případě potřeby může být svolána Mimořádná Valná hromada Spolku, jestliže o to písemně Předsedu Výkonného výboru požádá:
  1. dvoutřetinová většina řádných členů Spolku,
  2. členové Výkonného výboru, případně Rozhodčí nebo Kontrolní komise Spolku svým usnesením. 
  3. Předseda Výkonného výboru.
 2. Výkonný výbor je povinen svolat Mimořádnou Valnou hromadu Spolku do dvou měsíců ode dne, kdy vznikla jedna z výše uvedených možností. 
 3. Mimořádná Valná hromada Spolku je oprávněna rozhodovat o všech záležitostech uvedených v čl. XI. těchto Stanov.
 4. Ustanovení čl. X. odst. 3, 4, 6, 7, 8 a 9 těchto Stanov se použijí obdobně. 

 

 

Článek XIII.

Výkonný výbor Spolku

 

 

 1. Výkonný výbor Spolku je statutárním orgánem Spolku, který řídí činnost Spolku v souladu se zákonem a těmito Stanovami.
 2. Členy Výkonného výboru Spolku volí Valná hromada Spolku na dobu 4 let. Výkonný výbor Spolku je složen z Předsedy a nejméně 4 členů.
 3. Výkonný výbor volí hlasováním ze svého středu místopředsedu.
 4. Jednat jménem spolku může vždy jen předseda nebo místopředseda a to každý samostatně. 
 5. Výkonný výbor Spolku může podle svých potřeb a možností zřídit administrativní aparát a funkci tajemníka, přičemž při jejich zřízení, jmenování, určí rozsah jejich působnosti a pravomoci.
 6. Členové Výkonného výboru jsou povinni vykonávat svoji činnost ku prospěchu účelu Spolku a s ohledem na jeho zájmy.
 7. Členové Výkonného výboru jsou povinni se účastnit všech jednání a aktivně se podílet na činnosti Výkonného výboru Spolku. Členům Výkonného výboru Spolku může být přiznán nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů při plnění úkolů souvisejících s výkonem jejich funkce.
 8. V případě ukončení činnosti některého z členů ve Výkonném výboru Spolku navrhne kooptaci nového člena Předseda Výkonného výboru Spolku, a to z náhradníků zvolených Valnou hromadou Spolku.
 9. Schůze Výkonného výboru Spolku svolává předseda Výkonného výboru Spolku, a to podle potřeby, nejméně však 12x  v kalendářním roce. 
 10. Výkonný výbor Spolku musí být svolán, požádá-li o to nadpoloviční většina jeho členů.
 11. Výkonný výbor Spolku je usnášeníschopný při přítomnosti nadpoloviční většiny jeho členů.
 12. Pro přijetí usnesení Výkonného výboru Spolku je nutná nadpoloviční většina přítomných členů Výkonného výboru Spolku. V případě rovnosti hlasů rozhodne hlas Předsedy Výkonného výboru Spolku. 
 13. Výkonný výbor Spolku může podle potřeby přizvat na své zasedání členy dalších orgánů Spolku, případně jiné osoby, a to s právem poradního hlasu. 

 

Článek XIV.

Působnost Výkonného výboru Spolku

 

 1. Výkonný výbor je nejvyšším řídícím orgánem Spolku v době mezi konáním Valných hromad.
 2. Výkonný výbor vykonává pravomoci, které nejsou výlučně svěřeny Valné hromadě Spolku.

Výkonný výbor Spolku zejména: 

 1. rozhoduje o přijetí a vyloučení člena Spolku,
 2. zpřístupňuje žadateli seznam členů Spolku, 
 3. svolává Valnou hromadu,
 4. oznamuje členům Spolku den, místo konání a program zasedání Valné hromady,
 5. vyhotovuje zápis ze zasedání Valné hromady Spolku,
 6. svolává mimořádnou Valnou hromadu Spolku,
 7. podle svých potřeb zřizuje administrativní aparát a funkci tajemníka.

Článek XV.

Kontrolní komise Spolku

 

 1. Kontrolní komise je nezávislým orgánem Spolku. 
 2. Kontrolní komise má nejméně tři členy. Valná hromada může při volbě členů Kontrolní komise určit, že počet členů bude vyšší než 3, přičemž se nesmí jednat o počet dělitelný 2.
 3. Kontrolní komise dohlíží, jsou-li záležitosti Spolku řádně vedeny a vykonává-li Spolek činnost v souladu se stanovami, vnitřními předpisy Spolku a právními předpisy. Zjistí-li Kontrolní komise nedostatky, upozorní na ně Výkonný výbor Spolku. 
 4. V rozsahu působnosti Kontrolní komise může její pověřený člen nahlížet do dokladů Spolku a požadovat od členů dalších orgánů Spolku nebo od jeho zaměstnanců vysvětlení k jednotlivým záležitostem. 

 

Článek XVI.

Rozhodčí komise Spolku

 

 1. Rozhodčí komise je nezávislým orgánem Spolku, který rozhoduje sporné záležitosti náležející do samosprávy Spolku.
 2. Rozhodčí komise rozhoduje zejména spory mezi členy a Spolkem o placení členských příspěvků, spory mezi členy Spolku vzniklé ze smluv.
 3. Rozhodčí komise má nejméně tři členy. Valná hromada může při volbě členů Rozhodčí komise určit, že počet členů bude vyšší jak 3, přičemž se nesmí jednat o počet dělitelný 2. Členem Rozhodčí komise může být jen bezúhonná a plně svéprávná osoba, která ve spolku nepůsobí jako člen Výkonného výboru nebo Kontrolní komise.
 4. Funkční období člena Rozhodčí komise je čtyřleté.
 5. Z činnosti Rozhodčí komise je vyloučen její člen, jemuž okolnosti případu brání nebo by mohly bránit rozhodovat nepodjatě.
 6. Rozhodčí komise Spolku musí rozhodnout ve věci samé nejpozději do 6 měsíců.
 7. Činnost Rozhodčí komise se řídí Jednacím řádem Rozhodčí komise, který schvaluje Valná hromada Spolku jako vnitřní předpis Spolku a zákonem č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů.

 

Článek XVII.

Závěrečná ustanovení

 

 1. Tyto stanovy Spolku byly schváleny Valnou hromadou Spolku dne 1. března 2015 a okamžikem schválení nabývají účinnosti.
 2. V případě, že jakékoliv ustanovení těchto stanov bude shledáno neplatným či nevynutitelným, nebude tím dotčena platnost, respektive účinnost ostatních ustanovení těchto Stanov. 

Střelci týmu

Žádné statistiky střelců.
 Praha12 Ministerstvo školsví Národní sportovní agentura Hl.m. Praha Author Čermák a Hrachovec a.s. BELsport rulet slot siteleri TKF HES Stavební ÚVT Internet s. r. o. e-BEKO Brudra Fiala’ Gym

Počet návštěv: 117900
Posledních 30 dnů: 789 | Posledních 7 dnů: 98 | Poslední den: 7

© 2024 TJ SOKOL CHOLUPICE, z.s. | Všechna práva vyhrazena | sokol.cholupice1924@gmail.com
Vytvořeno službou Sklub.cz

Chcete zobrazit mobilní verzi?

Ano Ne

13371